Wang Wei Net Worth

Wang Wei was born in China. Wang Wei chairs S. F. Holding, the "Fedex of China".
Wang Wei is a member of Technology

💰 Net worth: $17.7 Billion (Updated at 22 June 2018)

2013 $1.2 Billion
2014 $4 Billion
2015 $4.2 Billion
2016 $4.2 Billion
2017 $15.9 Billion
2018 $20.5 Billion

Some Wang Wei images