Wang Jinshu

About Wang Jinshu

Birth Place: Heze, China, China

Wang Jinshu Net Worth

Wang Jinshu was born in Heze, China, China. Wang Jinshu is the chairman of China chemicals manufacturer Shandong Yuhuang Chemical. Wang is a member of the National People's Congress in China.
Wang Jinshu is a member of Manufacturing

💰 Net worth: $1.54 Billion (Updated at 22 June 2018)

2013 $1.05 Billion
2015 $1.2 Billion
2016 $1 Billion
2017 $1 Billion
2018 $1.57 Billion

Some Wang Jinshu images