Net Worth of Tang dynasty jiedushi of Hezhong Circuit