Cao Kejian Net Worth

Cao Kejian was born in Quzhou, China, China. Cao Kejian chairs Zhejiang Kaishan Compressor, China's biggest manufacturer of air compressors and rock drilling equipment. Cao owns 52% of Zhejiang Kaishan, which went public in 2011 and whose customers include giant GE.
Cao Kejian is a member of Manufacturing